Uměním k člověku...

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110

O ŠKOLE

Předností naší školy není specializace na jeden úzký směr, jednu oblast uměleckého vzdělávání. V současné době nabízíme vzdělávání ve třech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném a tanečním. Komplexní nabídka předmětů umožňuje všestranné umělecké vzdělávání, propojování oborů a začleňování žáků do sociálních skupin ve formě nejrůznějších hudebních souborů a předmětů s kolektivní výukou. Jsme však schopni vzdělávat i výrazné umělecké osobnosti se silnou dávkou individuality nebo osoby se specifickými potřebami učení.

Cílem vzdělávání v naší škole je spokojený, demokraticky smýšlející žák schopný všestranné umělecké činnosti. K podpoře tohoto systému se stále vzděláváme a vytváříme respektující prostředí. Pro dosažení cílů využíváme moderní metody i techniky.

..."Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu." (Rámcový vzdělávací program základních uměleckých škol, r. 2010)

HISTORIE ŠKOLY 

Počátky uměleckého školství v Prachaticích sahají do roku 1926. 1. března toho roku byla v Prachaticích založena česká hudební škola. Jejím prvním ředitelem se stal Robert Volánek, absolvent Vídeňské konzervatoře, krátce zde působil i Alois Sarauer. Jak již název napovídá, vyučoval se pouze hudební obor, a to sólový a sborový zpěv, hra na klavír a na housle.

Činnost školy byla násilně přerušena událostmi 2. světové války (zanikla pravděpodobně po 30. září 1938), aby byla obnovena v roce 1946, kdy byla zřízena městská hudební škola (později městský hudební ústav). Vyučovala se hra na klavír a v dalším roce i hra na housle. V roce 1949 dochází ke sloučení školy se soukromou školou pana Čeňka Šípa a v roce 1950 získává škola prostory pro vyučování v Husově ulici 109. V té době školu navštěvuje 90 žáků, působí v ní 4 učitelé a postupně se dále rozrůstá. Vyučuje se nejen hře na klavír a housle, ale i na dechové nástroje, kontrabas a hudební teorii. Od roku 1959 se vyučuje i sólový zpěv. V té době školu navštěvovalo již 175 žáků a působilo zde 7 učitelů.

V roce 1961 se název školy po mnoha změnách ustálil do podoby, která lépe vystihovala vznik dalších uměleckých oborů a vydržela následujících 30 let - lidová škola umění. V 60. letech vzniká přechodně baletní, výtvarný i literárně dramatický obor, škola rozšiřuje svoji činnost do dalších měst - v roce 1960 vzniká pobočka v Netolicích, 1961 ve Volarech, 1964 ve Vlachově Březí a v roce 1967 ve Lhenicích. V roce 1978 se opět otevírá výtvarný obor, který funguje dodnes. Průměrný počet žáků se pohyboval kolem tří set, nejvíce jich navštěvovalo školu v roce 1989, a to 417.Poslední změnu název školy prodělal v roce 1991 - z lidové školy umění se stává základní umělecká škola. Tři z poboček - volarská, netolická a vlachovobřezská - se osamostatňují. V roce 1996 prachatická škola získává nové prostory - z Husovy ulice 109, kde sídlila téměř půl století, se stěhuje do pro ni na míru zrekonstruované vedlejší budovy (Husova 110). Vedle již řadu let skvěle fungujícího dechového orchestru vzniká v dalších letech celá řada souborů a komorních těles (Beltina, flétnové, kytarové, houslové a žesťové komorní soubory, saxofonový soubor, klarinetový soubor, pěvecké komorní soubory). Výtvarný obor pořádá výstavy prací žáků nejen v regionu, ale i za hranicemi. Po Evropě cestují jak výtvarníci, tak některá hudební tělesa.

Od roku 2001 funguje ve škole opět taneční obor (s přestávkou v letech 2005-2010). K pravidelným vánočním, absolventským a výchovným koncertům se přidávají další - listopadový Podzimní koncert a červnový koncert "Na dvorku". V roce 2010 bylo ukončena činnost dosavadního dechového orchestru, ten funguje dále jako samostatné hudební těleso ve městě.

V létě 2011 se podařilo za pomoci grantů a podpory Města Prachatice vybudovat ve škole nahrávací studio. O rok později nám lheničtí připravili krásné prostory pro výuku hudebního oboru v areálu základní školy a od září 2013 v nich vyučujeme.

V posledních letech jsme se připojili k oslavám světového dne tance, v jehož organizaci se střídáme společně se ZUMŠ Vlachovo Březí a ZUŠ Vimperk. Největší událostí školního roku je od r. 2016 celorepublikový happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru - ZUŠ Open.