ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a kontaktní údaje:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110

adresa: Husova 110, 383 01 Prachatice, ředitel: Mgr. Jakub Weiss, IČO: 70841101

Postavení příjemce osobních údajů: správce

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - sdílený pověřenec:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
tel.: +420 608 057 836
e-mail: gdpr@zvas.cz

kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor pracovní doba: 7 - 16 hod

Právní základ pro zpracování osobních údajů: veřejný zájem - škola

Kategorie dotčených osobních údajů: 

Obecné, organizační:

zaměstnanci - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození, bydliště, telefon, email, údaje o dětech zaměstnanců;

žáci - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje o zákonných zástupcích žáků;

Zvláštní kategorie (citlivé):

výše mzdy zaměstnanců

údaje o chování žáků, kázeňských opatřeních žáků, znevýhodnění žáků, mimořádném nadání žáků, podpůrných opatřeních žáků

Kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci, žáci
Kategorie příjemců osobních údajů: 
účetní PaM, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, zaměstnanci

Předání osobních údajů do třetí země: ne
Doba uložení osobních údajů - kritéria pro výmaz: spisový řád - skartační plán (min. 5 - max. 45 let)

Zdroje osobních údajů: zaměstnanci, žáci

Automatizované rozhodování: ne
Povinnost poskytnutí osobních údajů - právní podklady: zákoník práce, zákony o daních, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, zákon o spisové službě, zákon o účetnictví, kybernetický zákon, školský zákon a vyhlášky, zákon o pedagogických pracovnících

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: nemožnost plnit zákonnou povinnost

Účel zpracování osobních údajů: personální agenda, mzdová agenda, vedení školní matriky a povinné dokumentace škol, přijímací řízení, agenda BOZP, PO, posudky, potvrzení, reference, spisová služba, administrace web, správa ICT, čipové karty - vstup do budovy, akce školy

Technická a organizační bezpečnostní opatření: fyzická bezpečnost, procesní bezpečnost, elektronická bezpečnost

Za správnost zodpovídá: pověřenec pro ochranu osobních údajů

Platnost od: 25. května 2018